Welkom

Welkom bij de vernieuwde site van het eerste Marokko Instituut in Nederland

Sinds 2009 functioneert het Marokko Instituut als een onafhankelijk, landelijk expertise- en documentatiecentrum, dat zich richt op het leveren van kennis en informatie over Marokko en de Marokkaanse migratie en op het faciliteren van uitwisselingsprogramma’s op het gebied van economie, cultuur, wetenschap, onderwijs en sociaal maatschappelijke ontwikkelingen tussen instellingen, organisaties en instanties uit de beide landen.

Activiteiten

De activiteiten van Marokko Instituut zijn als volgt:

Het ontwikkelen en onderhouden van een documentatiecentrum waarin zowel digitaal als op papier informatie over de ontwikkeling van de migratie van Marokkanen naar Nederland.

Het organiseren van cursussen en bijeenkomsten over cultuurkennis, geschiedenis, geografie van Marokko.

Het organiseren van taal lessen: in Arabisch, Nederlands, Darija, en berbers.

Het organiseren van studiedagen over actuele sociale en maatschappelijke thema’s die met de migranten te maken hebben in algemeen en in het bijzonder de migratie van Marokkanen.

Het organiseren van film, muziek , toneel en folklore activiteiten en festivals.

Het organiseren van studiereizen naar Marokko om kennis, deskundigheid op het gebied van sociale, maatschappelijk, culturele en economische ontwikkeling te bevorderen.

Het organiseren van infomarkten en beurzen over Marokkaanse producten en over kennis en ontwikkeling van economie, handel, onderneming enzovoorts tussen Marokko en Nederland.


Voor de uitvoering van de hierboven genoemde activiteiten is het bestuur verantwoordelijk.

Nieuws

Wegens Corona Pandemie is niet mogelijk om groepsactiviteiten uit te voeren. Er wordt geen subsidie of giften ontvangen.

Uitgevoerd activiteiten in de laatste periode :

Activiteit
Terugblikdagen migratie Marokkanen ivm 50 jaar jubileum 2018/2019
Bijeenkomsten over de ontwikkeling op het gebied zoals : onderwijs , onderneming, jongeren ,cultuur … 2018/2019
Stil staan bij 50 jaar migratie 2018/2019
Ontwikkeling van een archief en verzamelingen van beeld, geluid en geschrift stukken 2018/2019
Advies over allerlei maatschappelijk ontwikkelingen  continu

NB: Het beloningsbeleid: De bestuursleden van het Instituut krijgen geen beloning en zijn allemaal vrijwilligers. onbezoldigd .


Balans   :   Bezitting :  geen bezitting                           schulden : geen schulden

Over het instituut

Het instituut fungeert als documentatiecentrum voor wat betreft Marokko en Marokkaanse migratienetwerken. Marokko is een land en samenleving die zowel in politiek, sociaal als economisch opzicht volop in beweging zijn. Bovendien zijn er circa 5 miljoen Marokkanen gevestigd in het buitenland, waarvan ruim 350.00 mensen met Marokkaanse wortels in Nederland.

Zoals bekend is, gaat de relatie tussen Marokko en Nederland veel verder terug dan de overeenkomst over het aantrekken van arbeiders welke op 14 mei 1969 gesloten is. Het is al meer dan 400 jaar oud. Al rond het jaar 1660 heeft de eerste diplomatieke uitwisseling tussen Nederland en Marokko plaatsgevonden, Daarnaast hebben de Marokkaanse soldaten in de Tweede Wereldoorlog meegevochten om West-Europa en daarmee ook Nederland te bevrijden. Het bewijs hiervan zijn de graven van Marokkaanse soldaten op de begraafplaats in Kapelle. Op dit moment zijn er meer dan 350.000 van Marokkaanse origine in Nederland; velen van hen zijn hier geboren. De Marokkaanse gemeenschap is de derde in aantal na de Surinaamse en Turks gemeenschap. Om de ontwikkeling van de Marokkaanse gemeenschap te volgen is in 2009 ‘Marokko Instituut’ opgericht.
Het Marokko Instituut is statutair gevestigd in Den Haag. Nederland.


Doel van het instituut
De stichting heeft ten doel de kennis over Marokko in Nederland te vergroten en al hetgeen daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. Zij tracht dit onder meer te bereiken door middel van:

De oprichting en beheer van een Marokko Instituut, als informatie-, documentatie- en kenniscentrum.

Het geven van voorlichting en het verschaffen van informatie en documentatie aan personen en instellingen door middel van het organiseren van bijeenkomsten, conferenties, lezingen, het uitbrengen van publicaties, alsmede het ontwerpen en in standhouden van een Nederlandstalige website en de opbouw van een documentatiecentrum/ bibliotheek met literatuur en documentatie over Marokko en Marokkaanse migratie.

Het stimuleren, dan wel uitvoeren van uitwisselingsprogramma’s tussen (beroeps)groepen, instellingen, organisaties en overheidsinstellingen in Marokko en Nederland.

Het al dan niet in samenwerking met derden verrichten van wetenschappelijke onderzoek en expertise-ontwikkeling.


Ontstaan en oprichting

Met ondersteuning van een aantal kaders uit de Marokkaanse gemeenschap, is het instituut in 2009 opgericht. Het idee is ontstaan tijdens een uitwisselingsbezoek aan het  NIMR Nederlands Instituut in Rabat. De initiatiefnemer tot de oprichting is drs. Paolo De Mas. Hij heeft een lange staat van dienst op wetenschappelijk en beleidsmatig terrein met betrekking tot Marokko en de Marokkaanse migratie. Tijdens zijn studie sociale geografie werkte hij als kandidaat-assistent mee aan het eerste grootschalige onderzoek in Nederland onder de toenmalige Marokkaanse gastarbeiders, dat uitmondde in de publicatie Marokkaanse arbeiders in Nederland uit 1972. Hij was de eerste directeur van het in 2006 opgerichte Nederlandse Instituut in Marokko (NIMAR), waarmee het Marokko Instituut in Den Haag nauw samenwerkt.


Bestuur

Het huidige bestuur van Marokko Instituut bestaat uit:
dhr. M. Benabbou , dhr. E. Mouttahid , dhr. A. Aarab , dhr. D. Abdales , dhr. MBT. Hakimi dhr. Yousef B 

Bibliotheek & documentatie

Foto 1 kapelle

Het instituut beschikt over een redelijke documentatie over migratie van Marokkaanse gemeenschap en over de ontwikkeling daarvan.

Beeldmateriaal van bijeenkomsten en evenementen georganiseerd door of met bijdragen van Marokko Instituut vind u hier.

Contact

Heeft u een vraag, opmerking of wenst u meer informatie te ontvangen, dan kan dat via het contactformulier of onderstaande gegevens.

Correspondentie adres
Marokko Instituut, Postbus 37, 2501 CA Den Haag / La Haye, Nederland / Pays-Bas

Telefoon
+ 31 685 850 366 – de heer M. Benabbou of + 31 650 827 324 – de heer E. Mouttahid


Het Marokko instituut heeft geen winstoogmerk en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 52411486.